ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Το προπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών υλοποιείται από το ΔΕΠ της Κλινικής και περιλαμβάνει:

ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (για φοιτητές)

1. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκεται στους φοιτητές Ιατρικής κατά το 1ο εξάμηνο των σπουδών τους.

Στόχος είναι η παροχή βασικών γνώσεων Ψυχολογίας και στοιχείων Ιατρικής Ψυχολογίας, ώστε οι φοιτητές από την αρχή των σπουδών τους, να γνωρίζουν τις βασικές συνιστώσες της συμπεριφοράς και των νοητικών λειτουργιών του ανθρώπου και των παραγόντων που τις διαμορφώνουν.

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 26

Θεματολογία

§ Εισαγωγή στην Ψυχολογία

§ Μεγάλες θεωρητικές σχολές στην Ψυχολογία

§ Η Ανάπτυξη και οι παράγοντες που την επηρεάζουν

§ Ψυχολογία των φάσεων της ζωής

§ Γνωσιακές λειτουργίες. Αντίληψη, Σκέψη

§ Μνήμη

§ Μάθηση

§ Νοημοσύνη

§ Μέθοδοι εκτίμησης της νοημοσύνης

§ Ένστικτα

§ Κίνητρα και συναίσθημα

§ Προσωπικότητα

§ Μέθοδοι εκτίμησης της προσωπικότητας

§ Μηχανισμοί άμυνας

§ Στρες: Α μέρος

§ Στρες: Β μέρος

§ Ύπνος και βιολογικοί ρυθμοί

§ Η επικοινωνία

§ Διαπροσωπικές σχέσεις

§ Ψυχοσωματική προσέγγιση

§ Εικονική θεραπεία και εικονική δράση

§ Στοιχεία Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας

§ Στοιχεία Κοινωνικής Ψυχολογίας

§ Ψυχολογικές παρεμβάσεις

§ Παράγοντες που συνδέονται με παθολογική συμπεριφορά: Α Μέρος

§ Παράγοντες που συνδέονται με παθολογική συμπεριφορά: Β Μέρος

2. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Βασική Θεωρητική Κατάρτιση (Σύνολο Διδακτικών Ωρών 39)

Επιτελείται από τα μέλη ΔΕΠ υπό μορφή διαλέξεων προς φοιτητές Ιατρικής κατά το 7ο εξάμηνο των σπουδών τους.

Θεματολογία

§ Κριτήρια ψυχικής υγείας και ψυχικής διαταραχής

§ Αρχές ψυχιατρικής συνέντευξης

§ Διαγνωστικά συστήματα στην Ψυχιατρική

§ Διαταραχές των ψυχικών λειτουργιών

§ Οργανικά ψυχοσύνδρομα

§ Σχιζοφρένεια

§ Συναισθηματικές διαταραχές

§ Αγχώδεις διαταραχές

§ Διαταραχές προσωπικότητας

§ Ουσιοεξαρτήσεις

§ Διαταραχές πρόσληψης τροφής

§ Παιδοψυχιατρική

§ Ψυχογηριατρική

§ Επείγουσες ψυχιατρικές καταστάσεις

§ Η Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο

§ Ψυχοφαρμακολογία - Αλλες βιολογικές μέθοδοι θεραπείας

§ Ψυχοδυναμικές ψυχοθεραπείες

§ Γνωσιακές ψυχοθεραπείες

§ Σύγχρονοι προβληματισμοί και προοπτικές της Ψυχιατρικής

Κλινική Ασκηση (Σύνολο Διδακτικών Ωρών 120)

Διδάσκοντες είναι εκ περιτροπής τα μέλη ΔΕΠ και άλλοι Ψυχίατροι που ανήκουν στο προσωπικό της Κλινικής. Η Κλινική Ασκηση στην Ψυχιατρική των φοιτητών των 11ου και 12ου εξαμήνων, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής με το σύστημα της εκ περιτροπής άσκησης για 4 εβδομάδες κατά ομάδες. Σε κάθε ομάδα φοιτητών παρέχεται:

· Προωθημένη Θεωρητική Κατάρτιση, με διδασκαλία διαδραστικού τύπου που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

§ Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχιατρική

§ Διάγνωση - Ταξινόμηση

§ Ψυχοπαθολογία

§ Οργανικά Ψυχοσύνδρομα

§ Σχιζοφρένεια: Επιδημιολογία -Αιτιοπαθογένεια

§ Σχιζοφρένεια: Κλινική Εικόνα - Θεραπεία

§ Συναισθηματικές Διαταραχές: Επιδημιολογία -Αιτιοπαθογένεια

§ Συναισθηματικές Διαταραχές: Κλινική Εικόνα - Θεραπεία

§ Αγχώδεις διαταραχές

§ Διαταραχές Προσωπικότητας

§ Ψυχοφαρμακολογία

§ Ψυχοθεραπείες

§ Ουσιοεξαρτήσεις

§ Προληπτική Ψυχιατρική

§ Παιδοψυχιατρική

§ Ψυχογηριατρική

· Πρακτική Κατάρτιση, με την παρακολούθηση κατά μικρές ομάδες της λειτουργίας των Κλινικών τμημάτων, Εξωτερικών Ιατρείων και Ενδιάμεσων Δομών. Στόχος:

i) Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσέγγισης των ασθενών και συλλογής - αξιολόγησης των πληροφοριών του ιστορικού και της κλινικής κατάστασης.

ii) Διαμόρφωση στάσεων και τοποθετήσεων που αφορούν την σχέση γιατρού - ασθενούς γενικά και ιδιαίτερα των ψυχικώς πασχόντων.

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (2ο εξάμηνο)

Σύνολο Διδακτικών Ωρών 15

Αριθμός Φοιτητών 121

Συντονιστές: Α. Μαϊλλης, Χ. Παπαγεωργίου, Η. Αγγελόπουλος

Θεματολογία

§ Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ Γενετική της συμπεριφοράς

§ Αναπτυξιακή νευροβιολογία

§ Η βιολογία της συμπεριφοράς: Νευροφυσιολογική προσέγγιση

§ Η βιολογία της συμπεριφοράς: Νευροxημική προσέγγιση

§ Ψυχοφυσιολογία της συμπεριφοράς

§ Ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες και συμπεριφορά : Προσοχή και Μνήμη

§ Ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες και συμπεριφορά: Μάθηση

§ Η Σεξουαλική συμπεριφορά

§ Ηθολογία και συμπεριφορά

2. ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (7ο εξάμηνο)

Σύνολο Διδακτικών Ωρών 15

Αριθμός Φοιτητών 60

Συντονιστές: Β. Αλεβίζος, Π. Σακκάς, Χ. Παπαγεωργίου

Θεματολογία

§ Εισαγωγή στην ψυχοσωματική ιατρική. Ψυχοσωματικές θεωρίες. Το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο

§ Βασικές αρχές ψυχοφυσιολογικών μετρήσεων: Ηλεκτροφυσιολογικές και απεικονιστικές μέθοδοι

§ Νευροβιολογία του συναισθήματος. Στρες και νόσος.

§ Ψυχοσωματική θεώρηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων

§ Γαστρεντερικό σύστημα και ψυχοσωματική ιατρική

§ Ψυχοσωματική θεώρηση άλλων συστημάτων (ανοσοποιητικό, αναπνευστικό, ενδοκρινικό κ.ά.)

§ Ψυχιατρική συννοσηρότητα σωματικών νόσων

§ Σωματόμορφες διαταραχές (σωματοποίηση, υποχονδρίαση, δυσμορφοφοβία, σύνδρομα πόνου)

§ Συμβουλευτική - διασυνδετική ψυχιατρική

§ Θεραπευτικές προσεγγίσεις ψυχοσωματικών νοσημάτων

3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (9ο εξάμηνο)

Σύνολο Διδακτικών Ωρών 15

Αριθμός Φοιτητών 46

Συντονιστές: Κ. Σολδάτος, Ε. Λύκουρας, Γ. Παπαδημητρίου

Θεματολογία

§ Εισαγωγικό μάθημα

§ Συναπτική λειτουργία και ψυχοπαθολογία

§ Ανατομοφυσιολογικές παράμετροι στις ψυχικές διαταραχές

§ Γενετική προσέγγιση

§ Νευροχημεία και ψυχοπαθολογία

§ Νευροενδοκρινική προσέγγιση

§ Ψυχοφυσιολογική προσέγγιση

§ Χρονοβιολογική προσέγγιση

§ Διαταραχές ενστικτικών συμπεριφορών

§ Ψυχοσωματικές διαταραχές

4. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (9ο εξάμηνο)

Σύνολο Διδακτικών Ωρών 15

Αριθμός Φοιτητών 111

Συντονιστές: Β. Κονταξάκης, Μ. Χαβάκη-Κονταξάκη, Κ. Κόλλιας

Θεματολογία

§ Προληπτική Ψυχιατρική: Ιστορική αναδρομή, βαθμίδες, πρώιμες παρεμβάσεις

§ Εισαγωγή στην Κοινωνική - Κοινοτική Ψυχιατρική

§ Φάσεις ανάπτυξης και πρωτοβάθμια πρόληψη

§ Παρέμβαση και συμβουλευτική στο σχολείο

§ Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και η συμβολή του στην πρόληψη και διατήρηση της ψυχικής υγείας

§ Έγκαιρη ανίχνευση της ψυχοπαθολογίας στην Κοινότητα

§ Ο ρόλος της οικογένειας και των γεγονότων ζωής στην πρωτοβάθμια πρόληψη

§ Ψυχιατρική πρόληψη και γενετική συμβουλευτική

§ Η πρόληψη στην κλινική ψυχιατρική πράξη: Σχιζοφρενικές, συναισθηματικές και αγχώδεις διαταραχές

§ Καταστάσεις «κρίσης» και επείγουσα βοήθεια

§ Η πρόληψη της κατάχρησης ουσιών

§ Πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών ως συνέπεια σωματικών νόσων

§ Η πρόληψη των αυτο- και ετεροκαταστροφικών συμπεριφορών

§ Η πρόληψη των ανοϊκών συνδρόμων

§ Φυσικές καταστροφές, ψυχοπαθολογία και πρόληψη

§ Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη

§ Ο ρόλος των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση

§ Ποιότητα ζωής και ψυχικές διαταραχές

§ Ειδικά θέματα προληπτικής ψυχιατρικής - συμπεράσματα

5. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (10ο εξάμηνο)

Σύνολο Διδακτικών Ωρών 15

Αριθμός Φοιτητών 200

Συντονιστές: Ι. Παπακώστας, Ν. Βαϊδάκης, Ι. Ζέρβας

Θεματολογία

§ Οι μη ειδικοί («κοινοί») θεραπευτικοί παράγοντες στη διαδικασία της ίασης.

§ Η ιατρική τέχνη

§ Βασικές γνώσεις για τις ψυχιατρικές θεραπείες Ι :Βιολογικές θεραπείες

§ Βασικές γνώσεις για τις ψυχιατρικές θεραπείες ΙΙ :Ψυχοθεραπείες

§ Η εφαρμοσμένη ψυχαναλυτική γνώση στην παροχή ιατρικής φροντίδας

§ Γενικές αρχές Προληπτικής Ψυχιατρικής και η έννοια του στίγματος

§ Οι ιδιαιτερότητες της συνέντευξης και των χειρισμών σε σχέση με τη σεξουαλική ζωή και τα σεξουαλικά προβλήματα

§ Ο ηλικιωμένος ασθενής στην καθημερινή ιατρική πράξη

§ Οι ψυχολογικές αντιδράσεις του παιδιού και της οικογένειας στην ασθένεια και τους τρόπους αντιμετώπισής της

§ Η ουσιοεξάρτηση στην καθημερινή ιατρική πράξη. Ιατρική στάση και χειρισμοί

§ Δύσκολοι ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο© 2002-2008 Bitrix Inc.