Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με την Βιβλιοθήκη

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Τα βιβλία και τα περιοδικά έχουν καταχωρηθεί στα προγράμματα αυτοματισμού βιβλιοθηκών PROCITE και ABEKT, τα οποία στοχεύουν στη διευκόλυνση των λειτουργιών της βιβλιοθήκης , όπως και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.

Η επεξεργασία του υλικού γίνεται σύμφωνα με διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα καταλογογράφησης και ταξινόμησης (AACR2 - NLM Classification)

Η βιβλιοθήκη αποδελτιώνει τα άρθρα των ελληνικών περιοδικών που διαθέτει.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Οι προτάσεις για την αγορά των περιοδικών και των βιβλίων υποβάλλονται στη βιβλιοθήκη μόνο από το μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου. Αυτές αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή, πριν την οριστική τους παραγγελία, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνωστικών αντικειμένων, που καλύπτει η Βιβλιοθήκη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η βιβλιοθήκη ανήκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει πρόσβαση στις βάσεις του Πανεπιστημίου και στην HEAL-LINK.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη παρέχει τις υπηρεσίες της κύρια στο προσωπικό του Ιδρύματος, στο οποίο οφείλει και την ύπαρξή της , καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητές, απλούς χρήστες).

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

- Το υλικό της Βιβλιοθήκης δε δανείζεται στους εξωτερικούς χρήστες.

- Το προσωπικό του Αιγινητείου μπορεί να δανεισθεί το υλικό μας, εκτός από τα πληροφοριακά (περιοδικά, λεξικά, reference books, βιβλιογραφίες κ.ά.)

- Το υλικό μας, και για το προσωπικό και για τους εξωτερικούς χρήστες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στη βιβλιοθήκη και ανάλογα με τη φυσική του κατάσταση να φωτοτυπηθεί στο μηχάνημα που υπάρχει.

- Οταν ο χρήστης χάσει ή καταστρέψει κάποιο βιβλίο υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή να καταβάλλει το αντίτιμο αγοράς του.

- Επίσης εξυπηρετούμε, στα πλαίσια του διαδανεισμού βιβλιοθήκες εσωτερικού μέσω του Συστήματος Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ.© 2002-2008 Bitrix Inc.